Transfer 

------------------------

In het verleden werd een transfer door de betrokken clubs geregeld. Dit is niet langer het geval. Een transfer wordt vanaf nu door de speler/speelsters zelf geregeld.

Een speler/speelster die effectief aan de interclubcompetitie heeft deelgenomen en die het volgend jaar niet meer op deze interclubinschrijvingslijst wenst voor te komen, al of niet om bij een andere club interclub te spelen, moet dit tijdig melden.

Een transfer dient te gebeuren in de periode tussen 15 november en 15 januari.

Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

Elektronisch

via www.tennisvlaanderen.be -inloggen -mijn dashbord -scrollen naar onder tot "Transfer" naast interclubprestaties van het vorige jaar

De speler/speelster dient ten laatste op 15 januari het elektronische invulformulier aan het algemeen secretariaat van Tennisvlaanderen te zenden.

De aanvrager/aanvraagster ontvangt ter bevestiging van zijn/haar transferaanvraag een e-mail.

De oude en de nieuwe club kunnen de transfer raadplegen via de Elit-webtoepassing.

Schriftelijk en aangetekend

De speler/speelster kan indien hij/zij niet beschikt over internet zijn transfer aanvragen via het transformulier.

Dit transferformulier dient ten laatste op 15 januari aangetekend aan de oude club en aan het algemeen secretariaat van Tennisvlaanderen volledig ingevuld bezorgd te worden. Indien 15 januari op een zaterdag of een zondag valt, wordt de uiterste datum automatisch verschoven naar de daaropvolgende maandag. De poststempel geldt als bewijsmiddel. De datum vermeldt op het transferformulier is de datum waarop de transfer is afgesloten. Deze datum dient te vallen binnen de transferperiode, zoniet is de transfer ongeldig.

Adres:

Algemeen secretariaat Tennisvlaanderen Louizapoortgalerij 203 Bus 3 1050    Brussel

Opgelet: Transferaanvragen via e-mail, fax of per gewone brief worden NIET aanvaard!

Bij ontbinding, schorsing of tijdens de schorsingsperiode van een club dienen de spelers/speelsters van de oorspronkelijke club geen transferformaliteiten te vervullen en kunnen zij onmiddellijk overgaan naar een andere club.

 

 

Contacteer ons

Voor meer informatie

Aarzel niet met ons contact op te nemen